06 czerwca, 2017 Udostępnij

KONKURS „Słodki konkurs”

REGULAMIN KONKURSU
„Słodki konkurs”

dalej „Regulamin”

KLIKNIJ TU, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs promocyjny prowadzony jest pod nazwą „Słodki Konkurs” (dalej Konkurs).
2. Organizatorem Konkursu jest Trec Nutrition Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 48 (dalej Organizator).
3. Konkurs prowadzony jest na podstawie Regulaminu, który określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców Konkursu.

ZASADY KONKURSU
4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i będących fanami profilu Better Choice na facebook.com: https://www.facebook.com/betterchoice.official
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z nim w sposób stały w formie stosunku pracy lub na podstawie jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej (dalej Pracownicy).
6. Celem Konkursu jest promocja marki Better Choice.
7. Konkurs trwa 6 dni i zaczyna się w dniu 06.06.2017 roku o godzinie 20:30, a kończy w dniu 11.06.2017 roku o godzinie 23:59 (dalej Czas Trwania Konkursu).
8. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski w sieci Internet na profilu Facebook Better Choice: https://www.facebook.com/betterchoice.official (dalej Profil), a dokładniej pod adresem: https://www.facebook.com/betterchoice.official/videos/1709804609319980  .
9. Aby zostać uczestnikiem Konkursu (dalej Uczestnik) należy polubić stronę Better Choice na Facebooku i w dniach od 06.06.2017 roku do 11.06.2017 wykonać pracę konkursową polegającą na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym kreatywnej odpowiedzi – dokończeniu zdania: „Proteinowe naleśniki to…” (dalej Treści).
Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga dodania w komentarzu pod postem na Profilu, w terminie od godz. 20:30:00 dnia 06.06.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia 11.06.2017 roku wykonanej przez osobę zgłaszającą Treści w komentarzu pod postem konkursowym.
11. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
12. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że jest autorem Treści zgłoszonej do Konkursu.
13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszeń, w szczególności czy Treści konkursowe:
a. nie zawierają elementów sprzecznych z prawem
b. nie naruszają dobrych obyczajów i praw osób trzecich
d. nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu
e. nie zawierają elementów godzących w dobre imię lub renomę Organizatora lub Sponsora, wulgaryzmów lub jakichkolwiek treści nieprzeznaczonych dla osób niepełnoletnich .
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania z Konkursu Zgłoszenia, które nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie lub które uzyskało negatywną opinię w wyniku weryfikacji, o której mowa w pkt. 12 powyżej.

NAGRODY
15. W Konkursie przewidziano 3 nagrody rzeczowe. Każdy zestaw składa się z: 1 opakowania Protein Pancakes w wybranym dostępnym smaku, 1 opakowania Pure Coconut Oil, 1 opakowania Peanut Butter 500g PET, 1 opakowania Protein Bits w wybranym dostępnym smaku marki Better Choice, producenta Trec Nutrition (dalej Nagrody).
16. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo wyboru jednego ze smaków produktów dostępnych w magazynie Trec Nutrition. W przypadku braku wskazania smaku, wysyłany będzie smak losowy.
17. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie ekwiwalentu nagrody. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na gotówkę lub inną nagrodę. Nie dopuszcza się prawa do odstąpienia nagrody osobom trzecim.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
18. Zgłoszenia zostaną ocenione przez jury Konkursu, które wybierze 3 zwycięzców Konkursu.
19. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu Jury Konkursu dokona oceny zgłoszonych Treści na podstawie subiektywnej oceny członków Jury, biorąc pod uwagę kreatywność i oryginalność zgłoszonych Treści zgodnym z zadaniem konkursowym. Decyzja jury o wyborze Zwycięzców nie podlega podważeniu z uwagi na jakiekolwiek inne kryteria oceny.
20. Skład jury Konkursu jest 3 osobowy i stanowią go przedstawiciele Organizatora.
21. Jury dokona wyboru Zwycięzców po zakończeniu Czas Trwania Konkursu i ogłosi wyniki Konkursu poprzez ich opublikowanie na Stronie w następującym terminie: do dnia 07.06.2017 roku do godziny 20:30 (dalej Termin Rozstrzygnięcia)
22. Jedno Zgłoszenie Uczestnika może być nagrodzone wyłącznie jeden raz.

WYDANIE NAGRÓD
23. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na Stronie po zakończeniu Konkursu.
24. Po publikacji listy Zwycięzców wymienione na Stronie osoby są zobowiązane do wysłania w wiadomości prywatnej przez Profil Facebook (www.facebook.com/betterchoice.official ) dokładnego adresu umożliwiającego wysyłkę nagrody wraz z numerem telefonu w ciągu 7 dni od daty opublikowania Wyników. Jeżeli w tym terminie Zwycięzca nie prześle danych adresowych, traci prawo do nagrody.
25. Adres wskazany do wysyłki nagrody może dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
26. Zwycięzca utraci prawo do otrzymania nagrody, która w takim przypadku przepadnie na rzecz Organizatora, jeżeli:
? nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie;
? z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody;
? nie prześle swoich danych koniecznych do wydania nagrody.
27. Nagrody zostaną wysłane na adresy Zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt Organizatora najpóźniej do dnia 23.06.2017 roku.
28. Nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.

REKLAMACJE
29. Do Organizatora można zgłaszać wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
30. Reklamacje mogą być zgłaszane w Czasie Trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu najpóźniej do 14 dnia licząc od zakończenia Terminu Rozstrzygnięcia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data osobistego dostarczenia przesyłki do siedziby Organizatora.
31. Reklamacje rozpatruje komisja reklamacyjna powołana przez Obsługującego.
32. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, czyli wysłane listem zwykłym, poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście na adres: Obsługującego, tj. Trec Nutrition Sp. z o.o., ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia.
33. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania Uczestnika oraz numer telefonu, jak również datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania wraz z uzasadnieniem, a także następujący dopisek na kopercie ?Reklamacja Konkurs Wzmacniamy odporność?
34. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania.
35. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt. 30 nie będą rozpatrywane.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
36. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zgłoszonych do Konkursu Treści w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonych do Konkursu Treści.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
37. Udział w Konkursie jest darmowy i dobrowolny.
38. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Uczestnika podczas rejestracji lub dodawania Zgłoszenia oraz prawo do dyskwalifikacji Uczestnika posługującego się fałszywymi danymi bez konieczności przedstawiania metod weryfikacji.
39. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, wobec którego zajdzie podejrzenie, iż nie posiada praw autorskich do zamieszczonych Treści.
40. Dane osobowe Uczestników tj. imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania są przetwarzane przez Organizatora który jest Administratorem danych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz nawiązania kontaktu z uczestnikami i udostępnienia informacji o jego wynikach, jak również wypełnienia obowiązków podatkowych. Organizator informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.
41. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
42. Organizatorowi przysługuje na każdym etapie trwania Konkursu prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Profilu ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo odstąpić od udziału w Konkursie.
43. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).
44. Regulamin jest dostępny w siedzibie Obsługującego (w dni robocze w godzinach od 08.00 do 16:00) i na Stronie.
45. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
Gdynia, dn. 05.06.2017r.

 

Zobacz również