Regulamin serwisu

§ 1

1. Właścicielem i administratorem niniejszej strony internetowej jest Trec Nutrition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [właściciel] z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia z kapitałem zakładowym 50.000 zł. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315748, posiadająca NIP 9581602454, REGON 220696468.
2. Użytkownik ? osoba odwiedzająca stronę.
3. Dane osobowe ? informacje umożliwiające identyfikację danej osoby fizycznej, np.: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres IP.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Przeznaczeniem strony jest informacja o produktach właściciela oraz ich o możliwości ich dostępności w sklepach stacjonarnych, informacja o nowych artykułach oraz materiałach wyprodukowanych przez właściciela.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z Internetu w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
3. Korzystanie ze strony przez użytkownika jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego wiążącego charakteru niniejszego regulaminu. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie postanowień regulaminu, proszony jest o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.
4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia regulaminu lub ogólnie obowiązujących przepisów prawa, właściciel ma prawo podjąć działania mające na celu naprawę poniesionej z tego tytułu szkody.

§ 3
Odpowiedzialność za treść

1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
2. Informacje i treści zamieszczane przez właściciela na stronie są aktualizowane na bieżąco oraz sprawdzane z najwyższą starannością, jednak właściciel nie udziela gwarancji za aktualność, kompletność i stały dostęp do strony.
3. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby korzystające ze strony w celach innych niż pozyskanie ogólnych informacji o właścicielu i jego produktach są proszone o bezpośredni kontakt z przedstawicielami właściciela.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany treści strony internetowej i jej modyfikacji lub całkowitego wycofania.
5. Niniejsza strona może zawierać przekierowania do innych stron internetowych. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na które właściciel nie ma wpływu i za które odpowiada wyłącznie ich operator. Właściciel zwraca się z prośbą do użytkowników o jego powiadomienie, jeśli użytkownik po kliknięciu w link znajdujący się na stronie trafi pod adres, który wydaje się mu wątpliwy. Właściciel czuwa nad usuwaniem tego typu linków.

§ 4
Prawa autorskie

1. Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona prawem własności intelektualnej. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych dotyczące zamieszczonych na stronie treści, w tym m.in. tekstów, materiałów video, dźwięków, zdjęć, grafiki i innych są zastrzeżone na rzecz właściciela lub są objęte zezwoleniem na ich wykorzystanie przez firmy i osoby przez niego uprawnione.
2. Użytkownik korzystający ze strony może samodzielnie drukować lub pobierać materiały zawarte na stronie na dysk twardy komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach regulaminu i obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik strony nie może natomiast: wykorzystywać żadnej części niniejszej strony lub jej treści w celach komercyjnych ani modyfikować strony bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.
3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika grozi w skutkach odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego i przepisach prawa prasowego.

§ 5
Ochrona prywatności

1. Właściciel jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Wszelkie dane osobowe użytkowników udostępniane właścicielowi za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są wykorzystywane w sposób zgodny z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem właścicielowi danych osobowych.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Używanie różnych przeglądarek i indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować zakłócenia i różnice w wyświetlaniu treści. Właściciel dokłada wszelkich starań nad prawidłowością funkcjonowania strony, jednak nie zapewnia gwarancji, że strona będzie działać bez awarii i przerw oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu właściciel nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu i zakłóceniami transferu informacji.
2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza w zakładce ?Kontakt?.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.